فرآیند ها

قوانین و مقررات

معاون مدیرمالی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون مدیرمالی:معصومه حسين آبادي
مدرك :ليسانس حسابداري
تلفن : 32621530
پست الكترونيك:m-hossinabadi@araku.ac.ir

 

شرح وظایف:

    1-هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی

    2-پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای واحد

    3-حفظ وشناسایی وهمچنین نگهداری حساب اموال ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های واحد

    4-کنترل امضاءاسناد مالی و اوراق تعهدآور بر اساس تفویض اختیارات ابلاغی ریاست

    5-اجرای کدینگ و سر فصلهای اعلام شده امور مالی

    6-اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی

    7-گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت

معاون مدیرمالی

آمار بازدیدکنندگان

1
22
75976

نماد