فرآیند ها

قوانین و مقررات

واحدصدورسند

 

مسئول تنظيم حساب هزينه :مجید کریمی
مدرك: ليسانس حسابداری
تلفن :32621720

 

 

مسئول تنظيم حساب تملک : سيدحميدحيدري 

مدرك : فوق ليسانس  مدیریت

تلفن : 32621542

معاون مدیرمالی

آمار بازدیدکنندگان

1
30
75984

نماد