فرآیند ها

قوانین و مقررات

واحدصدورسند

مسئول تنظيم حساب هزينه :ياسر رنجبر
مدرك: قوق ليسانس مدیریت
تلفن :32621540

 

 

مسئول تنظيم حساب تملک : سيدحميدحيدري 

مدرك : فوق ليسانس  مدیریت

تلفن : 32621542

معاون مدیرمالی

آمار بازدیدکنندگان

1
37
47066

نماد