فرآیند ها

قوانین و مقررات

حسابداری واحدها

 

مسئول حسابدار ی تدارکات : ولي اميدي
مدرك :ديپلم
تلفن:34173313

 

مسئول دانشكده ها: ملك براهيم عباسي
مدرك :ليسانس حسابداري
تلفن :
پست الكترو نيك :

 

 

مسئول حسابداری اموردانشجويي : مجید کریمی
مدرك :لسانس حسابداری

تلفن :

معاون مدیرمالی

آمار بازدیدکنندگان

1
29
75983

نماد