فرآیند ها

قوانین و مقررات

مدیر امورمالي

یاسر رنجبر

 

مدرك :فوق ليسانس مديريت 

تلفن: 32621540

پست الكترونيك:

 

شرح وظایف :

 

1. تهيه و تدوين صورتهاي مالي موسسه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق آيين نامه ومقررات حاكم برتحرير دفاتر وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات موردي مديريت.

2. هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي موسسه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي.

3. تبادل اطلاعات مالي موسسه حسب مورد با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي مقام مسئول موسسه

 4. نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد هاي موسسه.

5. نظارت برعملكرد مالي رييس امور مالي واحد هاي اجرايي تابعه و واحدهاي وابسته.

 6. شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين آلات و تجهيزات و دارائي هاي موسسه.

7. اطلاع و كنترل كليه تفويض اختيارات جهت امضاء هاي مجاز درمصرف منابع و فراهم نمودن شرايط هماهنگي بين آنان .

 8. اجراي كدينگ  (طبقه بندي ) حسابها  ،  بر اساس شكل   متحد ، به منظور  ايجاد وحدت رويه  و قابليت  مقايسه گزارشات  مالي بين موسسات پس از تصويب رئيس موسسه و هيئت امنا.

معاون مدیرمالی

آمار بازدیدکنندگان

1
23
75977

نماد